طبقه بندی موضوعی

عدم پرداخت نفقه ( ترك انفاق )

شوهر مكلف به تامین نفقه زوجه می باشد . اگر از انجام این تكلیف خودداری كند ، زن می تواند از شوهر به جرم ترك انفاق شكایت كند . مجازات ندادن نفقه به همسر تا 6 ماه حبس می باشد