طبقه بندی موضوعی

طلاق و فرزندان

دادگاه معمولا در حكم طلاق ، تكلیف نگهداری فرزندان خردسال را مشخص می كند كه نگهداری آنها با پدر یا مادر باشد . كودكان تا هفت سالگی در اختیار مادر خواهند بود ، اما پس از هفت سالگی اگر بین پدر و مادر در مورد نگهداری آنها اختلاف پیش آید دادگاه با توجه به مصلحت كودك تصمیم گیری خواهد كرد