طبقه بندی موضوعی

طلاق توافقی

اگر زن و شوهر قصد جدایی داشته باشند و بخواهند زودتر به این هدف برسند ، می توانند با توافق همدیگر ، شرایط جدایی را مشخص نمایند و تكلیف حق و حقوق خود را مشخص كنند . در اینصورت دادگاه سریعتر حكم به جدایی خواهد داد . البته در طلاق توافقی نیز رجوع به دادگاه لازم و ضروری است