طبقه بندی موضوعی

طلاق از سوی شوهر باشد

اگر شو

اگر شوهر بدون وجود علت موجه و قانونی، همسر خود را مطلقه كند ، می باید حقوق زوجه را بطور كامل بپردازد . این حقوق عبارتند از

الف – مهریه

ب - جهیزیه

ج - اجرت المثل : منظور بهای كارهایی است كه زن در طول زندگی مشترك با همسرش در خانه انجام داده و وظیفه او نبوده است . این مبلغ با توجه به سالهای زندگی مشترك و نوع كارهای زوجه و وضع مالی شوهر از سوی دادگاه تعیین می شود

د - اگر زوجه نتواند از اجرت المثل استفاده كند ، دادگاه مبلغی را تعیین می كند كه شوهر می باید آنرا به همسر خود بابت جبران زیانهای وی بپردازد

ه - پرداخت نصف دارایی شوهر به زن : اگر زن و شوهر آن قسمت از شروط قباله نامه را امضاء كرده باشند كه مربوط به تعلق نصف دارایی شوهر به زن می باشد ، در اینصورت زن می تواند تا نصف دارایی شوهر را كه در زمان زندگی مشترك كسب كرده از شوهر بگیرد