طبقه بندی موضوعی

شرایط طفل (كودك )

الف –

الف – سن كودك باید كمتر از 12 سال باشد

ب پدر و پدربزرگ و مادر كودك معلوم نباشد . یا كودك در موسسات خیریه نگهداری شود و 3 سال پدر و مادر او مراجعه نكرده باشند