طبقه بندی موضوعی

شرایط زن و شوهر

الف- زن

الف- زن و شوهر باید ازدواجشان دائمی باشد . بنابراین اگر مردی زنی را صیغه ( ازدواج موقت ) نماید ، نمی توانند كودكی را به فرزندی قبول كنند

ب- زن و شوهر باید ساكن ایران باشند . بنابراین زن و شوهر خارجی كه ساكن ایران هستند نیز می توانند كودك را به فرزندی قبول كنند

ج- اگر كودك مسلمان باشد ، زن و شوهر نیز باید مسلمان باشند

د- زن و شوهر با قبول كودك به فرزندی موافق باشند . بنابراین اگر زن یا شوهر راضی به فرزندخواندگی نباشد ، دادگاه ، درخواست آنها را رد می كند

ه – زن و شوهر معتاد به مواد مخدر و الكلی نباشند

و – پنج سال عز تاریخ ازدواجشان گذشته و صاحب فرزند نشده باشند

ز – سن یكی از زن و شوهر حداقل سی سال باشد

نكته : اگر زن و شوهر مشكل پزشكی داشته باشند شرط «و» و ز» لازم نیست

ح – زن و شوهر دیوانه و خل ( سفیه ) نباشند و به بیماریهای واگیردار مبتلا نباشند

ط- یكی از زن و شوهر دارای اموال كافی برای مخارج كودك باشند