طبقه بندی موضوعی

ساقط شدن حق نفقه

شرط وجوب پرداخت نفقه به زن این است كه زن در تمكین شوهر باشد . یعنی در محل سكونت شوهر ساكن شود و حوائج جنسی شوهر را برآورده كند و وظایف زناشویی را به انجام برساند . حال اگر زن به این تكالیف عمل نكند « ناشزه » می گردد و حق نفقه از او ساقط می شود . یعنی به او نفقه تعلق نمی گیرد