طبقه بندی موضوعی

ساقط شدن حق مهریه

در برخی موارد ، زن با به هم خوردن ازدواج ، هیچ حقی بر مهریه ندارد ، این موارد عبارتند از : مواردی كه ازدواج قبل از وقوع رابطه جنسی فسخ شود ، یعنی مواردی كه به علت یكی از عیوب در مرد یا زن ، ازدواج به طریق فسخ و نه طلاق به هم بخورد . اما اگر پس از نزدیكی رابطه جنسی) ازدواج به هم بخورد ، زن مستحق همه مهریه اش می باشد