طبقه بندی موضوعی

زمان پرداخت مهریه

به محض اینكه صیغه عقد بین زن و مرد جاری شد ، زن حق مهریه پیدا می كند . و هر زمانی كه بخواهد ، شوهر باید مهریه او را بدهد . بنابراین این مطلب كه « كی داده كی گرفته » اصلا صحیح نیست