طبقه بندی موضوعی

دین اسلام

در اسلام فرزند خواندگی به معنایی كه در كشورهای خارجی رایج است ، وجود ندارد اما برای نگهداری از كودكان بی سرپرست ارزش زیادی قائل است و بر آن تاكید می نماید