طبقه بندی موضوعی

درآمدهای زن

اگر زن از طریق كار كردن یا به ارث بردن ، دارای اموالی باشد ، آن اموال به خود او تعلق دارد و شوهر حقی در آن اموال ندارد . زن می تواند با اموال خود هر كاری كه بخواهد انجام دهد مثل اینكه اموال خود را ببخشد یا بفروشد یا قرض بدهد وغیره