طبقه بندی موضوعی

خودداری پدر یا مادر از نگهداری فرزند

طبق قانون ، نگهداری و تربیت فرزند وظیفه پدر و مادر است . اگر آنها از نگهداری كودك خودداری كنند ، اقوام طفل یا دادستان از دادگاه درخواست می كند كه پدر یا مادر را مجبور به نگهداری فرزند كند . اگر با وجود حكم دادگاه ، پدر یا مادر از نگهداری كودك امتناع كر ، دادگه با هزینه پدر نگهداری فرزند را به مادر می دهد . اگر پدر فوت شده باشد ، هزینه نگهداری با مادر است