طبقه بندی موضوعی

خودداری پدر از پرداخت نفقه فرزند

گفتیم كه پدر وظیفه دارد به فرزندان خود – در صورتی كه درآمدی نداشته باشند – اگر پدر از این تكلیف سرپیچی كند ، فرزندان می توانند با مراجعه به دادگاه ، پدر را مجبور به تامین هزینه های خود نمایند . اگر پدر با وجود حكم دادگاه ، از پرداخت نفقه خودداری كرد ، دادگاه از اموال پدر توقیف و به فرزندان خواهد داد