طبقه بندی موضوعی

خانواده

حق ملاقات كودك

در زمانهایی كه نگهداری كودك بر عهده پدر گذاشته شده است ، مادر حق كودك را خواهد داشت . اگر نگهداری فرزند با مادر باشد ، پدر حق ملاقات فرزند خود را دارد . اگر پدر و مادر در مورد چگونگی و زمان و مكان ملاقات فرزند به توافق نرسند دادگاه به این موضوع رسیدگی می كند