طبقه بندی موضوعی

خانواده

تحصیل كودك

یكی از موارد و مصادیق نگهداری و تربیت كودك ، فراهم كردن امكان درس خواندن او می باشد كه پدر یا مادر می باید این امكان را برای كودك فراهم كنند