طبقه بندی موضوعی

خانواده

بدرفتاری پدر یا مادر

اگر در اثر اعتیاد ، فساد اخلاقی ، بدرفتاری ، مجبور كردن كودك به گدایی و دست فروشی و .... تربیت و سلامت اخلاقی و جسمانی كودك در معرض خطر قرار گیرد ، حق نگهداری كودك از پدر یا مادری كه چنین رفتاری با كودك دارند از بین می رود