طبقه بندی موضوعی

خانواده

فوت پدر و ازدواج مادر

در دوران طلاق كه نگهداری كودك با مادر است ( تا 7 سال ) اگر پدر فوت كند نگهداری با مادر است و ازدواج مادر هم باعث از بین رفتن حق نگهداری كودك نمی شود