طبقه بندی موضوعی

خانواده

ازدواج مجدد مادر

در دورانی كه پدر و مادر طفل از هم جدا شده اند و كودك در اختیار مادر است ، اگر مادر با فرد دیگری ازدواج كند ، حضانت كودك از او ساقط می شود و به پدر واگذار می گردد