طبقه بندی موضوعی

خانواده

فوت یكی از پدر و مادر

در دورانی كه نگهداری كودك بر عهده مادر است ، اگر مادر فوت نماید ، نگهداری كودك با پدر خواهد بود . همچنین اگر نگهداری كودك با پدر باشد و پدر فوت كند ، نگهداری كودك با مادر می باشد