طبقه بندی موضوعی

خانواده

در زندگی مشترك : تازمانی كه پدر و مادر در صلح و صفا با هم زندگی می كنند ، در مورد نگهداری و تربیت فرزند هم مشكلی وجود ندارد و پدر و مادر هر دو با كمك هم این تكلیف را انجام می دهند