طبقه بندی موضوعی

خانواده

در دوران جدایی و طلاق : اگر پدر و مادر جدا از هم زندگی    می كنند یا طلاق گرفته اند ، به كودك ضربه روحی زیادی وارد می شود . نگهداری و تربیت كودك ممكن است دچار نقصان گردد . در این مورد قانون نگهداری ( حضانت ) كودك را تا سن 7 سالگی بر عهده مادر دانسته است ( پسر و دختر فرقی از این جهت ندارند 

پس از رسیدن به سن 7 سال ، اگر بین پدر و مادر در مورد نگهداری فرزندان اختلاف بوجود آید دادگاه به توجه به مصلحت كودك هر تصمیمی كه صلاح بداند خواهد گرفت