طبقه بندی موضوعی

حقوق و تكالیف شوهر

: از آنچه

از آنچه در بالا گفتیم تكالیف و حقوق شوهر هم مشخص می شود .

تكالیف شوهر : دادن مهریه زوجه

 دادن نفقه به زوجه

همكاری با زن در نگهداری و تربیت كودكان

 زندگی در محلی كه زن تعیین می كند ، البته درصورتی

تعیین محل زندگی با زن باشد

حقوق شوهر :  ریاست در خانواده از خصایص شوهر است 

 شوهر می تواند زن را از شغلی كه منافی با حیثیت خانوادگی باشد منع كند

 ولایت قهری فرزندان بر عهده پدر است . یعنی اداره اموال فرزندان كه به سن بلوغ و رشد نرسیده اند