طبقه بندی موضوعی

حقوق و تكالیف زن و شوهر

با تشكیل خانواده ، زن و شوهر حقوق و وظایفی پیدا می كنند كه آشنایی با آنها برای هر زن و مرد ، لازم و ضروری است