طبقه بندی موضوعی

حقوق و تكالیف زن و شوهر و كودك

زن و شوهر با صدور حكم دادگاه ، مانند پدر و مادر كودك و كودك مانند فرزند آنها می شود . نگهداری و تربیت كودك با پدر و مادر است و آنها باید هزینه تحصیل و خوراك و پوشاك او را تامین كنند . كودك هم باید به پدر و مادر خود احترام بگذارد و نافرمانی آنها را ننماید . اما كودك از زن و شوهر و همچنین زن و شوهر از كودك ارث نمی برند