طبقه بندی موضوعی

جهیزیه

در هنگام ازدواج مرسوم است كه خانواده عروس برخی از وسائل زندگی را برای دختر خود فراهم كرده و به او تقدیم كنند . این اموال هم به زن تعلق دارد و شوهر در زندگی مشترك فقط حق استفاده از آن را دارد . در زمان جدایی ، زن می تواند جهیزیه خود را از شوهر مطالبه كند و آنها را از شوهر پس بگیرد