طبقه بندی موضوعی

ثبت طلاق

ثبت طلاق هم مانند ازدواج ضروری است . عدم ثبت طلاق موجب مجازات حبس تا یك سال خواهد شد