طبقه بندی موضوعی

تكالیف زن

در برابر حقوقی كه زن در اثر ازدواج بدست می آورد ، وی دارای وظایفی نیز می باشد

 همكاری با شوهر در نگهداری و تربیت كودكان

 تمكین از شوهر : یعنی برآورده كردن نیازهای جنسی شوهر و سایر تكالیف زناشویی

 زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می كند ساكن شود . مگر اینكه در عقد بر خلاف این تعیین شده باشد

 زن نباید شغلی را كه منافی با حیثیت خانوادگی خود یا شوهر باشد انتخاب كند