طبقه بندی موضوعی

تعیین محل زندگی زن

زن باید در محل و شهری كه شوهر تعیین می كند ، ساكن شده و زندگی نماید . اما اگر در زمان ازدواج با شوهر توافق كرده باشد كه تعیین شهر و محل زندگی با زن باشد ، در این صورت شوهر باید در شهری زندگی كند كه زن تعیین می كند