طبقه بندی موضوعی

تعریف نفقه

نفقه یعنی فراهم كردن خوراك و پوشاك و مسكن و امكان تحصیل فرزند و هزینه درمان او در صورت مریض شدن