طبقه بندی موضوعی

تعریف مهریه

مهریه مالی است كه شوهر به همسر تقدیم می كند تا مهر و علاقه خود را به او ثابت كند . این مال می تواند ( پول نقد ، طلا ، خانه، ماشین ، ملك و ... ) هر مالی باشد كه ارزش اقتصادی دارد