طبقه بندی موضوعی

تعریف فرزند خواندگی

فرزند خواندگی عبارت است از اینكه زن و شوهر با موافقت همدیگر فرزندی را كه پدر و مادر او معلوم و شناخته شده نیستند ، به فرندی قبول كنند