طبقه بندی موضوعی

بد رفتاری زن و شوهر با كودك

گفتیم كه زن و شوهر باید همانند فرزند واقعی خود از كودك(  فرزندخوانده ) مراقبت كنند . اما اگر آنها به این وظیفه عمل نكنند و با بدرفتاری خود ، موجب آزار و اذیت وی را فراهم كنند ، دادستان می تواند از دادگاه تقاضای فسخ فرزندخواندگی را بنماید . در اینصورت دادگاه كودك را از زن و شوهر می گیرد و به شیرخوارگاه یا موسسه خیریه ای كه كودك قبلا در آنجا بوده تحویل می دهد