طبقه بندی موضوعی

انواع فرزند خواندگی

دو نوع فرزند خواندگی وجود دارد

فرزند خواندگی كامل : در این نوع فرزند خواندگی ، زن و شوهر با قبول فرزند به عنوان فرزند خوانده ، همه حقوق و وظایف یك پدر و مادر واقعی را پیدا می كنند . و طفل فرزند خوانده مانند فرزند واقعی آنان شناخته خواهد شد

 فرزند خواندگی ناقص : در این نوع فرزند خواندگی ، برخی از حقوق و تكالیف پدر و مادر واقعی وجود ندارد . مثلا فرزند خوانده از پدر و مادر ارث نمی برد و پدر و مادر نیز از فرزند خوانده ارث نمی برند