طبقه بندی موضوعی

اشتغال زنان

زن می تواند همانند شوهر در بیرون از خانه به كار مشغول شود و مرد حق منع او را ندارد . اما اگر كار زن به گونه ای باشد كه با حیثیت زن یا شوهر در تضاد باشد ، شوهر می تواند با رجوع به دادگاه ، منع زن را از آن شغل بخواهد